ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Datum van de bijwerking: 03/03/2017

Artikel 1 – Algemene informatie

1.1 Uitgever

De vennootschap SB Square SPRL, met maatschappelijke zetel gevestigd te Avenue de la Tenderie 5, 1300 WAVER, België, ingeschreven bij de KBO onder nr. 0604.998.896, (hierna « SB SQUARE ») beheert en exploiteert de mobiele applicatie GONESTOR beschikbaar op de App Store in iOS (Apple) versie of op Playstore in Android-versie, alsook op de eraan verbonden website : www.gonestor.com (hierna « GONESTOR »).

1.2 GONESTOR

GONESTOR is een platform voor het in contact brengen van particulieren die diensten wensen aan te bieden of te gebruiken in domeinen als doe-het-zelf klusjes, babysitten, hondenoppas, boodschappen aan huis, enz. (hierna de « Dienst »), in functie van hun beschikbaarheid en nabijheid. Iedere vraag of klacht met betrekking tot GONESTOR of met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGW) kan worden gericht aan SB Square op het bovenvermeld adres of op het volgende e-mailadres : stephane@gonestor.com.com

1.3 Werking

SB Square treedt enkel op als tussenpersoon tussen de gebruiker. Iedere Gebruiker beschikt over een eigen publiek profiel (hierna, het « Profiel ») dat zichtbaar is op GONESTOR en overeenstemt het zijn/haar account. Dit Profiel is zichtbaar door iedere gebruiker die GONESTOR raadpleegt. Om de betrouwbaarheid van de Gebruikers te kunnen evalueren stelt SB Square een waarderingssysteem en berichtensysteem ter beschikking van deze laatsten (onder de vorm van individuele aanbevelingen) om hen toe te laten de persoon waarmee zij handelen te beoordelen op het einde van of tijdens de transactie.

1.4 Aanvaarding

De toegang tot en het gebruik van GONESTOR zijn onderworpen aan de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV), het Privacy Charter, de Algemene Verkoopsvoorwaarden (AVV) en de toepasselijke wetten en reglementeringen. Bijgevolg houdt de toegang en het gebruik van GONESTOR de volledige aanvaarding zonder voorbehoud in door internetgebruiker van al deze voorwaarden. De onderhavige AGV, de AVV en het Privacy Charter regelen uitsluitend de verhouding tussen de gebruiker en GONESTOR (hierna de « Gebruiker) en SB Square met betrekking tot GONESTOR en het gebruik ervan. Zij treden in de plaats van alle andere algemene voorwaarden, documenten of overeenkomsten tussen de partijen. De AGV kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.gonestor.com (of op de mobile app) onder de rubriek « Algemene gebruiksvoorwaarden ». SB Square behoudt zich recht voor om de inschrijving van een Gebruiker te allen tijde te schrappen of te schorsen wanneer er sprake is van elementen die wijzen op de aanwezigheid van een inbreuk op het toepasselijk recht, op deze AGV, op de algemene voorwaarden van een van haar partners of op de rechten van derden of indien het statuut van de betrokken Gebruiker de belangen van SB Square of van andere Gebruikers schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.

1.5 Wijziging

SB Square behoudt zich het recht voor om zonder voorbericht deze Voorwaarden, de toegang tot NESTOR en de inhoud ervan te allen tijde wijzigen. SB Square raadt dus aan om deze regelmatig te raadplegen (kijkt tegelijkertijd het bijwerken van de top van dit document). SB Square behoudt zich het recht voor om NESTOR te allen tijde op te schorten of stop te zetten. Taalversies In geval van afwijkingen tussen de verschillende taalversies van de AGV, de Algemene verkoopsvoorwaarden en het Privacy charter, heeft de Franstalige versie voorrang.

Artikel 2 – Informatie over Mangopay

De betaaldienst geïntegreerd in GONESTOR wordt verzekerd door de SA Leetchi Corp (hierna « Mangopay »). Leetchi Corp. S.A., een vennootschap naar Luxemburgs recht met zetel te 14, rue d’Aldringen, L-118 Luxembourg, ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg onder nummer B173459, geautoriseerd om haar diensten in België aan te bieden op basis van de vrijheid van vestiging als een elektronische financiële dienstverlener goedgekeurd door de Financial Sector Supervisory Commission, 110 route d’Arlon L-1150 Luxembourg. SB Square kan niet aansprakelijk worden gehouden in geval van vergissingen, nalatigheden, fouten of onachtzaamheden te wijten aan voornoemd betalingssysteem.

Artikel 3 – Toegang tot GONESTOR en haar functionaliteiten

3.1 Download

Om de GONESTOR-applicatie te kunnen gebruiken begeeft de gebruiker zich, vooraleer zich in te schrijven, met behulp van zijn Smartphone naar de App Store van Apple (hierna de « App Store ») om de iOS-versie van de applicatie te downloaden. De GONESTOR-applicatie kan eveneens worden gedownload via Google Play (« Android »). De desbetreffende algemene voorwaarden zijn van toepassing. SB Square kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de smartphone niet compatibel is met de GONESTOR-applicatie of indien de GONESTOR-applicatie niet geschikt is voor de smartphone.

3.2 Inschrijving

GONESTOR kan gratis en vrij worden geraadpleegd. Evenwel voor de de toegang tot de volledige functionaliteit een gratis voorafgaande inschrijving vereist door het indien van het daartoe voorziene formulier (rubriek « zich inschrijven » op de website www.gonestor.com of op de mobile app. De Gebruiker is een natuurlijke persoon. Hij heeft slechts recht op één enkele account en dient zich eerst op voorhand in te schrijven via GONESTOR. De inschrijving is gratis. De inschrijving is voorbehouden voor Gebruikers die minstens 16 jaar oud zijn en beschikken over volledige handelingsbevoegdheid. De elektronisch betalingssysteem (Mangopay) is voorbehouden voor Gebruikers die minstens 18 jaar. Indien de Gebruiker woonachtig is in een rechtsgebied waar er beperkingen gelden voor het gebruik van GONESTOR, of waar er beperkingen gelden voor het afsluiten van contracten tot een bepaalde leeftijd, dan dienen deze leeftijdslimieten te worden gerespecteerd. SB Square behoudt zich het recht voor om te allen tijde een bewijs te vragen van de identiteit en de handelingsbevoegdheid van de Gebruiker die zich wenst in te schrijven. Na het indienen van het inschrijfformulier, verkrijgbaar bij GONESTOR, de gebruiker het e-mailadres ontvangt, zoals vermeld op het formulier, een ontvangstbevestiging. De Gebruiker kan zich dan identificeren op GONESTOR door zijn gebruikersnaam en geheim wachtwoord in te geven in de daartoe voorziene velden. De inschrijving als Gebruiker geeft aanleiding tot de registratie van de gegevens van deze laatste in de database van SB Square en tot de aanmaak van een publiek profiel. De verzamelde in deze gelegenheid gegevens met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden behandeld met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in de Privacy Policy. De Gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte gegevens juist, up-to-date en volledig zijn. De Gebruiker kan te allen tijde vragen om de schrapping van zijn inschrijving. Zijn gegevens en zijn Profiel worden vervolgend zo spoedig mogelijk verwijderd.

Artikel 4 – Verplichtingen van de Gebruiker

4.1. Content aangemaakt door de Gebruiker

De Gebruiker beschikt over de mogelijkheid om content online te zetten op GONESTOR (hierna de « Content »). SB Square garandeert niet dat de gegevens die op GONESTOR worden geplaatst volledig, adequaat en betrouwbaar zijn, noch dat zij conform zijn met de toepasselijke wetgeving of dat zij schade toebrengen aan de rechten van derden. SB Square wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de Content verspreid door de Gebruikers op GONESTOR. De Gebruiker erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor de Content die hij online plaatst alsook voor de gevolgen van de verspreiding ervan. De Gebruiker verklaart en garandeert dat hij beschikt over alle nodige machtigingen voor het online plaatsen van deze Content en voor de verspreiding ervan. De Gebruiker verbindt zich er dus toe om zich te onthouden van het communiceren, up/downloaden of weergeven van Content waarop derden eventuele rechten zouden kunnen doen gelden (met inbegrip van het recht op respect voor de persoonlijke levenssfeer en het beeldrecht, met name met betrekking tot fotografische afbeeldingen), tenzij hij/zij vanwege dergelijke derden daartoe de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke instemming heeft verkregen. De Gebruiker vrijwaart SB Square tegen elke rechtszaak of klacht vanwege derden (waaronder ook publieke overheden) met betrekking tot deze Content. De Gebruiker verbindt zich ertoe de toepasselijke wetten, reglementen en gedragscodes na te leven en zal in het bijzonder afzien van:

– het publiceren of versturen van valse of misleidende content of mededelingen (en zal desgevallend zorgen voor het up-to-date houden van dergelijke content zodat deze niet vals of misleidend worden), of content die obsceen, racistisch, xenofoob, kwetsend, onwettig, leugenachtig is of die een aanslag vormt op andermans levenssfeer of die beledigend, beschadigend, gewelddadig, bedreigend of storend of lasterlijk is of die een inbreuk inhoudt op het intellectueel eigendomsrecht of op enige andere rechten of die aanzet tot of een medewerking inhoudt aan een van de volgende handelingen ;
– het verzoeken om persoonsgebonden gegevens bij andere Gebruikers ;
– het onthullen of toegankelijk maken aan een derde van gebruikersnamen, wachtwoorden, geheime codes of gelijkaardige informatie of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan de identificatie op GONESTOR ;
– het verstrekken van e-mailadressen aan SB Square of aan een derde zonder de voorafgaandelijke instemming van de betrokken personen ;
– het publiceren of versturen van content met betrekking tot derden zonder de voorafgaande goedkeuring van deze laatsten;
– het publiceren of versturen van content die een inbreuk inhoudt op de rechten van derden of die hen schade berokkent op welke wijze ook;
– het publiceren of versturen die leidt naar illegale website of sites die ongepaste content bevatten ;
– het gebruiken van GONESTOR voor doeleinden van direct marketing, met inbegrip van prospectie, klantenwerving of de verkoop van goederen of diensten ;
– het gebruik maken van GONESTOR voor het versturen van junk e-mail, ongevraagde e-mail of berichten, e-mails of berichten in het kader van een piramidespel of voor gelijkaardige of frauduleuze doeleinden ;
– iedere handeling die zou kunnen leiden tot het verstoren van de goede werking van GONESTOR, et inbegrip van het gebruik van worms, virussen, time bomb software of het versturen van mass mailing ;
– het trachten om niet-gemachtigde toegang te krijgen tot eender welk onderdeel van GONESTOR of tot apparatuur gebruikt voor de exploitatie van GONESTOR ;
– het gebruiken van GONESTOR om een andere Gebruiker lastig te vallen of om een Gebruiker te proberen contacteren die vraagt om niet langer gecontacteerd te worden ;
– het gebruiken van een valse naam of een pseudoniem of gebruik maken van de identiteit van een andere persoon of entiteit ;
– het gebruiken van GONESTOR voor andere doeleinden dan deze voorzien door de AGV.
SB Square zal in geen geval aansprakelijk worden gehouden in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de AGV of de toepasselijke wetgeving en reglementering. De Gebruiker vrijwaart SB Square tegen alle rechtszaken, claims of klachten van derden (met inbegrip van publieke overheden) met betrekking tot zijn/haar gebruik van GONESTOR. Het negeren van de bovenstaande regels, is de gebruiker onderworpen aan burgerlijke sancties en strenge straffen voor schending van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en de verwerkte gegevens opgeslagen door deze systemen, of geruild, of een poging om een van deze feiten te plegen. Elke gebruiker is het daarom eens om te voldoen aan alle geldende wetten in verband met het gebruik van de Applicatie. Bovendien kan de toegang tot GONESTOR voor iedere Gebruiker die een inbreuk pleegt op de AGV worden ontzegd of opgeschort. De Gebruiker is bovendien gehouden tot het onmiddellijk schriftelijk inlichten van SB Square wanneer hij kennis krijgt van ongepast gedrag in verband met GONESTOR of van de verspreiding van onwettige, onjuiste, schokkende of onbetamelijke content of van een inbreuk op hun rechten of op de rechten van derden. Gelieve in dergelijk geval een e-mail te richten aan support@sb-square.com om ongepaste of verdachte gedragingen of content te melden. SB Square kan controles verrichten op de Content en behoudt zich met name het recht voor om alle Content te verwijderen die een schending inhoudt van de AGV of met betrekking tot dewelke zij een klacht heeft ontvangen. SB Square kan dit recht te allen tijde uitoefenen, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken.

4.2. Verantwoord gebruik van GONESTOR

De Gebruiker verbindt zich ertoe om GONESTOR uitsluitend te gebruiken op een wijze die conform is met de haar doeleinden, met uitsluiting van alle andere doeleinden. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de toegang tot zijn account. In dit opzicht moet de Gebruiker er zich van vergewissen dat geen enkele andere persoon toegang krijgt tot GONESTOR met behulp van zijn/haar persoonlijk wachtwoord. Wanneer een Gebruiker kennis zou krijgen van het feit dat een andere persoon zich toegang verschaft tot GONESTOR met zijn/haar persoonlijk wachtwoord, dan moet deze Gebruiker dit zo snel mogelijk aan SB Square melden op het volgende e-mailadres: support@sb-square.com De Gebruiker draagt de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid voor iedere activiteit verricht met behulp van zijn account en SB Square zal niet aansprakelijk kunnen orden gehouden voor eender welke schade geleden door de Gebruiker ingevolge het niet-gemachtigd gebruik van zijn/haar wachtwoord door een ander persoon, zelfs als dit buiten het medeweten van de Gebruiker. De Gebruiker verbindt zich ertoe om correcte berichten en waarderingen te plaatsen teneinde het door SB Square opgezette waarderingssysteem niet in het gedrang te brengen. De Gebruiker zal niet trachten om een andere Gebruiker buiten het platform om te contacteren met het voorstel om voor hem een dienst te verrichten indien deze dienstaanvraag reeds door eerstgenoemde werd geplaatst op GONESTOR. De Gebruiker zal alle nodige verduidelijkingen en updates aanbrengen en verrichten om te verzekeren dat de gegeven beschrijving getrouw is aan de effectief geleverde Dienst en geen aanleiding geeft tot vergissing of verwarring. Hij verbindt zich ertoe om zijn aanbod terug te trekken indien hij de Dienst niet langer wenst te verstrekken/ontvangen . De Gebruiker verbindt zich ertoe om geen elektronische boodschappen te versturen naar een andere Gebruiker of andere Gebruikers met als doel hen te waarschuwen voor een andere Gebruiker.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

5.1

GONESTOR en haar componenten (merken, logo’s, grafische elementen, foto’s, animaties, video’s, muziek, teksten, enz.) zijn eigendom van SB Square of haar partners. Zij worden beschermd door intellectuele rechten (met name het auteursrecht en naburige rechten, het merkenrecht enz.) en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van SB Square of, desgevallend, van de houder van de betrokken rechten, zoniet houdt dit een inbreuk in op het auteursrecht en/of op het tekeningen- en modellenrecht en/of het merkenrecht, waarvoor straffen zijn voorzien van drie maand tot drie jaar en een boete van 100 tot 100.000 euro of een van deze straffen afzonderlijk.

5.2.

SB Square verleent hierbij aan de Gebruiker een niet -exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor een onbepaalde duur die te allen tijde zonder opgave van redenen kan worden ingetrokken, om toegang te krijgen tot de content van GONESTOR en om deze weer te geven en te downloaden, dit laatste uitsluitend voor doeleinden van weergave ervan. De Gebruiker kan eveneens een kopie uitdrukken van de content weergegeven op GONESTOR voor eigen persoonlijk gebruik, mits hij geen wijzigingen van welke aard ook aanbrengt aan de content van GONESTOR en op voorwaarde dat alle vermeldingen van auteurschap en herkomst van GONESTOR worden behouden. De Gebruiker verbindt zich er eveneens toe om de technische beveiligingsmaatregelen van de documenten en multimedia-elementen niet te omzeilen. Reproductie is dus enkel toegestaan voor strikte privédoeleinden.

5.3.

Elk oneigenlijk gebruik van GONESTOR is ten strengste verboden.

5.4.

Teneinde SB Square toe te laten gebruik te maken van de verschillende informatie en gegevens vervat in de advertentie gepubliceerd door de Gebruiker, zal deze laatste aan SB Square een niet-exclusieve, gratis licentie verlenen, zonder beperking in tijd en ruimte en met het recht tot het geven in onderlicentie, voor het gebruik, de exploitatie en de verspreiding van deze elementen, in alle huidige of toekomstige media. Desgevallend zal deze licentie van kracht blijven gedurende de volledige wettelijke beschermingsduur van deze elementen.

5.5.

SB Square zal niet aansprakelijk worden gehouden indien alle of een deel van de content van de advertenties buiten haar medeweten en zonder haar schriftelijke toestemming wordt overgenomen op andere bestaande of toekomstige media..

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid verbonden aan GONESTOR

6.1. Toegankelijkheid en werking

In de mate van het mogelijke zal SB Square erover waken dat GONESTOR up-to-date is en toegankelijk blijft voor een normaal aantal gebruikers. Evenwel garandeert SB Square niet dat de functies van GONESTOR zonder onderbreking of geheel foutloos ter beschikking staan, dat de gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat GONESTOR en de server die GONESTOR ter beschikking stelt vrij zin van virussen of andere schadelijke componenten. SB Square behoudt zich bovendien het recht voor om GONESTOR te allen tijde volledig of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zonder voorafgaande waarschuwing. SB Square kan niet aansprakelijk worden gehouden voor all e verlies en/of schade, van welke aard ook, die voortvloeien uit de opschorting, onderbreking, (technische) storing, vertraging, moeilijke toegankelijkheid en/of het niet langer toegankelijk zijn van de volledige GONESTOR-applicatie of een deel ervan, noch voor de aanwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen aanwezig op GONESTOR. Indien de Gebruiker de aanwezigheid van een virus of ander schadelijk element vaststelt op GONESTOR, dan wordt hij uitgenodigd om dit te melden aan SB Square op het volgende adres: support@sb-square.com opdat de nodige maatregelen kunnen worden genomen. In ieder geval beveelt SB Square de Gebruikers aan om op hun computer de nodige firewalls, antivirusprogramma’s en andere beveiligingssoftware te installeren met het oog op het voorkomen van het toebrengen van schade aan hun toestel.

6.2. Gebruik van GONESTOR

De Gebruiker maakt gebruik van GONESTOR op zijn eigen risico. GONESTOR, haar componenten en alle gegevens, software, installaties en de ermee verbonden diensten worden geleverd ‘as is’, volgens beschikbaarheid en zonder enige garantie van elke aard ook (uitdrukkelijk noch stilzwijgend) en binnen de grenzen van de toepasselijke wet. SB Square wijst alle aansprakelijkheid af in geval van verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel of immaterieel) voortvloeiend uit het gebruik van GONESTOR en haar componenten, of van de onbekwaamheid om GONESTOR te gebruiken.

6.3.Koppelingen naar en op andere websites

Hypertekstlinks naar andere websites kunnen voorkomen op GONESTOR. Bovendien kunnen andere websites een link naar GONESTOR bevatten. Deze derde websites worden niet beheerd door SB Square die zodoende geen enkele aansprakelijkheid op zich neemt met betrekking tot hun werking, hun content en het gebruik ervan. Behoudens uitdrukkelijk anders gemeld door SB Square op de GONESTOR-applicatie houdt het bestaan van dergelijke links geen enkele goedkeuring in vanwege SB Square met betrekking tot deze derde sites of met het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch wijst zulks op het bestaan van een associatie of partnerschap met de beheerders van deze websites.

Artikel 7 – Geldigheid van de contractuele clausules

7.1.

Het nalaten van SB Square om zich, op een welbepaald tijdstip, te beroepen op een bepaling van de AGV zal niet worden geïnterpreteerd als het verzaken door SB Square aan haar rechten krachtens voornoemde bepaling op een later tijdstip.

7.2.

De volledige of gedeeltelijke nietigheid, achterhaaldheid of onuitvoerbaarheid van een van de voorgaande of volgende bepalingen zal niet resulteren in de nietigheid van alle bepalingen van de AGV. De volledig of gedeeltelijk nietige, achterhaalde of onuitvoerbare bepaling zal worden geacht niet te zijn geschreven. SB Square verbindt zich ertoe om deze bepaling te vervangen door een andere bepaling die in de mate van het mogelijke dezelfde uitwerking heeft.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

8.1.

De AVW worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

8.2.

Elk geschil zal eerst voor zover mogelijk, in der minne geregeld. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de gebruiker ervoor kiezen om het geschil, hetzij voor de gerechten van zijn woonplaats of de rechtbanken van Brussel in te dienen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Datum van de bijwerking: 03/03/2017

1. DOEL

1.1.

De vennootschap SB Square SPRL, met maatschappelijke zetel gevestigd te Avenue de la Tenderie 5, 1300 Waver België, ingeschreven bij de KBO onder nr. 0604.998.896, (hierna « SB SQUARE ») beheert en geëxploiteerd de mobiele applicatie GONESTOR, beschikbaar op de App Store in iOS-versie (Apple) of op Playstore in « Android »-versie (Google) alsook op de eraan gekoppelde website: www.gonestor.com (hierna « GONESTOR »).

1.2.

GONESTOR is een platform voor het in contact brengen van particulieren die diensten wensen aan te bieden of te ontvangen in domeinen zoals babysitten , doe-het-zelf klusjes, hondenoppas, boodschappen aan huis, enz. (hierna, de « Dienst »), in functie van hun beschikbaarheid en nabijheid.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1.

Deelname aan GONESTOR, hetzij als Dienstaanvrager (hierna « Aanvrager »), hetzij als dienstverlener (hierna « Leverancier »), vereist een voorafgaande inschrijving, zowel van de Aanvrager als van de Leverancier, als gebruiker van GONESTOR (hierna « Gebruiker »).

2.2.

De inschrijving op NESTOR is onderworpen aan de onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden, aan de Algemene gebruiksvoorwaarden van NESTOR, aan haar Privacy Charter en aan de toepasselijke wetten en reglementen. Door zich in te schrijven op NESTOR aanvaardt de Gebruiker voornoemde voorwaarden in hun totaliteit en zonder enig voorbehoud en verbindt hij zich tot het naleven ervan.

2.3.

De onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden, de Algemene gebruiksvoorwaarden en het Privacy Charter regelen op exclusieve wijze de relatie tussen de Gebruikers en SB Square enerzijds en deze tussen de Gebruikers onderling anderzijds, met betrekking tot GONESTOR. Zij treden in de plaats van alle andere algemene voorwaarden, documenten of overeenkomsten tussen de partijen. Naar het geheel van de eruit voortvloeiende rechten en verplichtingen wordt hierna verwezen met de term « Contract ».

3. BESCHRIJVING VAN DE DIENST

3.1.

De werking van GONESTOR kan worden beschreven als volgt: de eerste stap is het met elkaar in contact brengen van een Aanvrager en een Leverancier voor een welomschreven Dienst (activiteit, duur, tijdstip, plaats en prijs) en de tweede stap is de eigenlijke uitvoering van de Dienst.

3.2.

De eerste stap, i.e. het met elkaar in contact brengen van Aanvrager en Leverancier, verloopt als volgt:

– De Aanvrager dient een aanvraag in voor een Dienst via GONESTOR, met vermelding van het type dienst, de duur, het tijdstip, de plaats en de gewenste kostprijs;
– De potentiële leveranciers die beantwoorden aan de criteria van de aanvraag ontvangen een melding van de aanvraag en kunnen zich kandidaat stellen via GONESTOR;
– De Aanvrager ontvangt een melding van de kandidaturen van de potentiële Leveranciers;
– De Aanvrager selecteert vervolgens via GONESTOR de Leverancier van zijn keuze uit de lijst van Leveranciers die zich kandidaat hebben gesteld;
– De commissie van SB Square (Op dit moment geen commissie wordt genomen) wordt automatisch gedebiteerd van de bankkaart van de Aanvrager op het tijdstip van selectie van de Leverancier. Bij annulering wordt de commissie terugbetaald (cfr. paragraaf §5 « Annuleringen » voor de annuleringsvoorwaarden);
– De geselecteerde Leverancier ontvangt een melding van het feit dat hij werd geselecteerd; vanaf dat moment is er sprake van een overeenkomst tussen alle betrokken partijen, met andere woorden tussen de betrokken Gebruikers enerzijds en tussen deze laatsten en SB Square anderzijds, wat inhoudt dat de partijen voortaan gehouden zijn om hun verbintenissen ten aanzien van de Dienst te eerbiedigen.
3.3. De twee stap, i.e. de eigenlijke uitvoering van Dienst, verloopt als volgt:

– Na afloop van de Dienst betaalt de Aanvrager de het verschuldigde bedrag voor de door hem ontvangen Dienst aan de Leverancier.
– De Aanvrager kan voor de betaling van de Dienst aan de Leverancier kiezen om te betalen :
– Via het elektronisch betalingssysteem geïntegreerd in de GONESTOR-applicatie, waarvoor een meerkost van 2,5% van het betaalde bedrag wordt aangerekend.
– In cash, van « hand tot hand »;
– In geval van betaling van de Leverancier via het elektronisch betalingssysteem wordt het bedrag voor de Dienst overgemaakt aan de Leverancier op het rekeningnummer door hem opgegeven ter gelegenheid van zijn inschrijving.

4. PRIJS, COMMISSIE EN BETALINGSMODALITEITEN

4.1.

SB SQUARE ontvangt een commissie van 0% op de prijs van de Dienst. Deze commissie valt ten laste van de Aanvrager, met dien verstande dat de commissie bedoeld is om de werkingskosten van het platform te dekken. De Leverancier ontvangt dus de volledige prijs voor zijn Dienst en er worden geen bedragen in mindering gebracht.

4.2.

De Aanvrager dient vervolgens het totale bedrag van de prestatiekost te betalen (samengesteld uit de prijs van de Dienst en de commissie van SB Square) ;

4.3.

Behoudens indien anders bepaald, is de door de Aanvrager betaalde prijs inclusief belastingen en BTW.

5. ANNULERINGEN

5.1.

De kalender/data (termijnen en duur) van de prestaties bepaald door de Aanvrager moeten strikt worden gerespecteerd. De Leverancier erkent dat het naleven van deze termijnen essentieel is voor de Aanvrager en voor SB SQUARE, dat het goede verloop van de Diensten er volledig van afhangt, en hij verbindt er zich voortaan toe om de Aanvrager op voorhand via Nestor in te lichten van iedere verhindering, laattijdigheid, annulering of wijziging met betrekking tot een activiteit/prestatie, ongeacht de oorzaak ervan. Iedere annulering of wijziging van een activiteit/prestatie moet dus onmiddellijk via GONESTOR worden gemeld door de Leverancier.

5.2.

Iedere wijziging/annulering van een prestatie door de Leverancier onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van deze laatste en SB SQUARE kan in geen geval worden beschouwd als verantwoordelijke uit dien hoofde op welke wijze dan ook. In ieder geval kan de Leverancier, in geval van annulering of niet-prestatie geen enkele aanspraak maken op betaling of vergoeding uit hoofde van de Diensten. In geval van wijziging/annulering van de transactie door de Aanvrager minder dan twee (2) uur vóór het aanvangstijdstip ervan, zal deze laatste de volledige verschuldigde commissie dienen te betalen aan SB Square (deze zal dus niet worden terugbetaald).

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1.

De Gebruiker verklaart dat hij enkel beroep doet op SB SQUARE en uitsluitend gebruik maakt van GONESTOR in het kader van de uitvoering van het Contract en op eigen risico. Op algemene wijze en in haar hoedanigheid als technisch tussenpersoon wijst SB SQUARE alle aansprakelijkheid af in geval van verlies, ongeval of schade van welke aard ook (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) die voortvloeit uit de uitvoering van het Contract en/of het gebruik van GONESTOR. In het bijzonder, en onverminderd de verzekeringsdekking beschreven in artikel 6.5., is SB SQUARE niet gehouden tot het herstel van enige schade, rechtstreeks noch onrechtstreeks, uit hoofde van eventuele problemen, schade of verlies opgelopen door de Gebruiker na aanvaarding van het Contract of in het kader van de uitvoering ervan, met inbegrip van schade veroorzaakt door personen onder zijn verantwoordelijkheid of door derden.

6.2.

Om geldig te zijn moet iedere klacht van de Gebruiker met betrekking tot GONESTOR per e-mail worden gemeld op het volgende e-mailadres: support@sb-square.com binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen van de datum van kennisname van het feit dat aanleiding gaf tot de klacht. De afwezigheid van enige betwisting volgens de hierboven vermelde regels houdt in hoofde van de Gebruiker de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder enig voorbehoud in van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht en, de facto, de definitieve verzaking aan enige vordering uit dien hoofde.

6.3.

De activiteit die het voorwerp uitmaakt van de Dienst valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Leverancier. De Leverancier vrijwaart met name SB SQUARE tegen ieder beroep, bezwaar of iedere klacht van derden met betrekking tot eventuele materialen, werken, documenten, informatie of elementen bezorgd of aangeleverd in het kader van het Contract en /of nodig voor de uitvoering van de Diensten.

6.4.

Desgevallend verbindt de Leverancier zich tot het ter beschikking stellen aan de Aanvrager van alle materialen en documentatie nuttig en/of nodig voor de vervulling van de Diensten, in het kader van de uitvoering van het Contract, met name door hem bijtijds en op duidelijke wijze alle informatie te bezorgen die nodig is voor de uitvoering van de Dienst. In dit geval is een eventuele dergelijke terbeschikkingstelling van materiaal in het kader van de Dienst onderworpen aan de volledige verantwoordelijkheid van de Leverancier, die daarvoor alle risico’s op zich neemt. In dit verband ontheft de Leverancier SB SQUARE uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid van welke aard ook, met name in geval van beschadiging of verlies, geheel of gedeeltelijk, om welke reden ook.

6.5.

Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, zal, in geval van ongeval opgelopen door de Leverancier tijdens de uitvoering van de Dienst, laatstgenoemde een beroep kunnen doen op de verzekeringspolis aangeboden door SB SQUARE en onderschreven bij AXA en raadpleegbaar op de website www.gonestor.com, onder de rubriek «Verzekering ». Buiten deze dekking blijft de leverancier integraal aansprakelijk voor alle schade desgevallend opgelopen in het kader van de uitvoering van de Dienst, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid in hoofde van SB SQUARE. Bovendien is de Leverancier burgerlijk aansprakelijk tijdens de uitvoering van de prestaties in het kader van de uitvoering van de Dienst en zal hij dus desgevallend de nodige verzekeringspolissen dienen te onderschrijven.

6.6.

Aangezien GONESTOR tot doel heeft het met elkaar in contact brengen en het verstrekken van diensten van particulier tot particulier, spreekt het voor zich dat de Diensten op een niet-regelmatige basis moeten worden aangeboden door de Leverancier. Wanneer aan deze voorwaarde niet is voldaan, dan zal de Leverancier daaruit de nodige gevolgen trekken en alle nodige maatregelen te treffen om zich in regel te stellen met de toepasselijke reglementeringen, meer bepaald met betrekking tot de BTW. Op algemene wijze is het aan de Leverancier om rekening te houden met alle eventuele reglementaire verplichtingen/maatregelen nodig voor de uitoefening van zijn activiteit/dienstverlening. In het bijzonder is het de plicht van de Leverancier om alle inkomsten aan te geven die voortspruiten uit zijn prestaties overeenkomstig de toepasselijke fiscale reglementering. In haar hoedanigheid van tussenpersoon wijst SB SQUARE alle aansprakelijkheid in dit verband af.

7. OPZEGGING VAN HET CONTRACT

7.1.

De Gebruiker kan het Contract van rechtswege opzeggen zonder schadevergoeding en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, door het afsluiten van de Gebruikersaccount, overeenkomstig de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website.

7.2.

In geval van misbruik vanwege een Gebruiker of het niet naleven van diens verplichtingen ten aanzien van SB Square (herhaalde annuleringen, ongepaste commentaren, overtreding van de regels, respectloosheid ten aanzien van de andere Gebruikers, enz.), behoudt SB SQUARE zich het recht voor om de uitvoering van het Contract en de toegang van de betrokken Gebruiker tot GONESTOR op te schorten en/of om de Gebruiker definitief uit te sluiten en bijgevolg het Contract op te zeggen en zijn account te sluiten.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

GONESTOR, de eraan gekoppelde website en alle samenstellende elementen ervan (met name de merken, logo’s, grafische elementen, foto’s, video’s, teksten, enz.), alsook alle documenten, mappen, toegepaste methodologie en de ermee samenhangende computercode zijn het exclusieve eigendom van SB SQUARE. Deze elementen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen dus niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SB SQUARE. De Leverancier kan zich met name niet beroepen op enige rechten op de softwareprogramma’s en databases gebruikt door SB SQUARE in het kader van de uitvoering van het Contract.

9. GEHEIMHOUDING

9.1.

De Partijen verbinden zich tot geheimhouding met betrekking tot de informatie en gegevens overgemaakt voor doeleinden van de uitvoering van het Contract, behalve informatie en gegevens die de Partijen zelf openbaar zullen hebben gemaakt of informatie en gegevens die normaal toegankelijk zijn voor het publiek.

9.2.

Elk van de Partijen zal zich onthouden van het onthullen aan derden, van het verspreiden en van het gebruik voor doeleinden andere dan de uitvoering van het Contract, van vertrouwelijke informatie die verband houdt met de activiteiten van de Partijen, hun commerciële strategie, hun business plans, hun klanten of geassocieerde ondernemingen waarvan zij kennis zouden krijgen in de loop van de uitvoering van het Contract, behoudens de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij, dit noch tijdens de uitvoering van het Contract, noch na afloop ervan en tot na de periode van samenwerking tussen de Partijen.

10. DIVERSE BEPALINGEN

10.1.

Indien een van de bepalingen van de onderhavige voorwaarden nietig zou worden verklaard of in strijd met een dwingende bepaling of een bepaling van openbare orde, dan zal deze tegenstrijdigheid of nietigheid geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden noch op de geldigheid van het Contract in zijn geheel. In dit geval verbindt SB SQUARE zich ertoe om alles in het werk te stellen met het oog op het vervangen van de nietige bepaling of de bepaling die in strijd is met een dwingende bepaling of met een bepaling van openbare orde door een geldige bepaling van gelijkaardige strekking die, rekening houdende met de economische, juridische en commerciële grenzen, toelaat om dezelfde doelstellingen te bereiken als voormelde nietig verklaarde bepaling of bepaling in strijd met een dwingende bepaling of bepaling van openbare orde.

10.2.

Het niet-uitoefenen van een recht ontleend aan de onderhavige Voorwaarden of het tolereren van een niet-uitvoering van of een inbreuk op een van de hierin vervatte bepalingen zal op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als een definitieve verzaking aan de uitoefening van voornoemd recht of het eruit voortvloeiend beroep.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

11.1.

Het Contract wordt geregeld en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

11.2.

Elk geschil zal eerst voor zover mogelijk, in der minne geregeld. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de gebruiker ervoor kiezen om het geschil, hetzij voor de gerechten van zijn woonplaats of de rechtbanken van Brussel in te dienen.

PRIVACY CHARTER

Datum van de bijwerking: 03/03/2017

1. Algemene mededeling

SB Square, de uitgever van GONESTOR, eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar Gebruikers. SB Square verwerkt de door haar ontvangen persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met de geldende reglementering, in het bijzonder met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten. Personen van minder dan 16 jaar oud en personen die niet beschikken over hun volledige handelingsbevoegdheid zijn niet gemachtigd om gebruik te maken van GONESTOR. Zij worden door SB Square verzocht om hun persoonsgebonden gegevens niet aan haar mede te delen. De toegang tot GONESTOR impliceert de integrale aanvaarding, zonder enig voorbehoud, door de internetgebruiker van het onderhavig Privacy Charter (hierna het « Charter »), alsook van de Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV). De termen zoals gedefinieerd in de AGV hebben dezelfde betekenis in het Charter. De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van onderstaande informatie en machtigt SB Square om, in overeenstemming met wat hieronder wordt uiteengezet, de persoonsgebonden gegevens te verwerken die hij verstekt met het oog op het gebruiken van GONESTOR. SB Square behoudt zich het recht voor om het Charter te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te actualiseren op voorwaarde dat dit aan de Gebruikers wordt gemeld. Het Charter is geldig voor alle content aangeleverd door GONESTOR en voor alle gegevensbestanden van GONESTOR. Het Charter geldt dus niet voor content aangeleverd door derden waarnaar GONESTOR eventueel zou kunnen doorverwijzen en waarvan beleid inzake privacy kan verschillen. SB Square kan aldus niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele door derden verwerkte gegevens.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking

Het gebruik van GONESTOR vereist dat bepaalde persoonsgebonden gegevens, zoals naam, voornaam, postadres, e-mailadres, enz. worden medegedeeld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is de BVBA « SB Square » (BE 0604.998.896), met maatschappelijke zetel gevestigd te 1300 Waver, Avenue de la Tenderie 5. Alle vragen met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kunnen worden gericht aan het volgende e-mailadres: support@sb-square.com

3. Verzamelde gegevens

3.1.

Gegevens die worden doorgegeven aan SB Square door actieve tussenkomst van de Gebruiker

Door de daartoe voorziene formulieren in te vullen op het tijdstip van inschrijving als Gebruiker of eenmaal ingeschreven stemt de Gebruiker ermee in dat SB Square de volgende gegevens verwerkt voor de doeleinden opgesomd onder punt 4 :

– Identificatiegegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, naam en voornaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, fysiek adres en contactgegevens ;
– Een foto van de Gebruiker ;
– De lijst van Diensten die de Gebruiker kan aanbieden ;
– De gegevens van de bankkaart voor de betaling van de commissie en de elektronische betaling van de Leverancier (met name de naam van de houder, nr. van de bankkaart, de vervaldatum en de verificatiecode) ; deze gegevens worden evenwel rechtstreeks verstuurd naar de Payment service provider en worden niet door GONESTOR bewaard ;
– De facturatiegegevens ;
– De boodschappen verzonden door de Gebruiker via GONESTOR, zoals berichten verzonden naar de andere Gebruikers voor de organisatie van de Dienst ;
– Boodschappen door de Gebruiker gericht aan SB Square ;
– Aanvullende gegevens door SB Square gevraagd aan de Gebruiker voor doeleinden van identificatie van laatstgenoemde, of indien SB Square vermoed dat de Gebruiker een inbreuk pleegt op een van de bepalingen van het Charter ;
– Alle andere gegevens die voor een welbepaald doel door de Gebruiker vrijwillig aan SB Square worden overgemaakt.

3.2.

Gegevens die automatisch aan SB Square worden doorgegeven bij elke raadpleging van GONESTOR

3.2.1.

De « cookies »

Om de navigatie op GONESTOR te vergemakkelijken en met het oog op de optimalisering van het technisch beheer kan GONESTOR een beroep doen op « cookies ». Een « cookie » is een klein bestand met gegevens die worden bewaard op de computer of de smartphone van de Gebruiker. Deze « cookie » kan worden gerecupereerd bij een later bezoek. De « cookie » kan enkel worden gelezen door de operator die de cookie heeft aangemaakt. GONESTOR maakt gebruik van « cookies » voor administratieve doeleinden, met name voor het registreren van de navigatievoorkeuren van de Gebruiker of om gegevens te verkrijgen met betrekking tot de bezochte pagina’s en de datum en het tijdstip van raadpleging. Het merendeel van de « cookies » werkt slechts voor de duur van een sessie of bezoek. Het is eveneens mogelijk voor de Gebruiker om zijn browser zo in te stellen dat hij een melding ontvangt telkens er een « cookie » wordt aangemaakt of om registratie van cookies te blokkeren, op al dan niet individuele wijze. Het desactiveren van cookies kan evenwel de toegang blokkeren tot bepaalde functies van GONESTOR of kan de toegang tot GONESTOR bemoeilijken. Onder voorbehoud van voorafgaande instemming vanwege de Gebruik kan GONESTOR eveneens het gebruik van cookies van derden toestaan. De Gebruiker zal daarvan worden ingelicht.

3.2.2.

Gegevens opgeslagen op de geraadpleegde servers

Wanneer de Gebruiker zich toegang verschaft tot GONESTOR, registreren de servers automatisch bepaalde gegevens die niet publiek zichtbaar worden gemaakt op GONESTOR, zoals het type domein waarmee de Gebruiker is verbonden met het Internet, het IP-adres toegekend aan de Gebruiker tijdens zijn verbinding, de datum en het uur van toegang tot GONESTOR en andere gegevens met betrekking tot het dataverkeer, of andere gegevens met betrekking tot de communicatie, de geraadpleegde pagina’s, het gebruikte browsertype, de apparatuur en/of het gebruikte besturingssysteem, de zoekmotor en de gebruikte kernwoorden voor het terugvinden van GONESTOR, … Bij dergelijke registratie of opslag worden er evenwel geen nominatieve gegevens verzameld die toelaten om de identiteit van de Gebruiker te achterhalen. Deze gegevens worden enkel bewaard voor statistische doeleinden en voor doeleinden van verbetering van GONESTOR. Wanneer de Gebruiker inlogt op zijn account, dan registreren de geraadpleegde servers eveneens op automatische wijze de volgende gegevens die zichtbaar zijn voor de andere Gebruikers op GONESTOR :

– Gebruikersnaam, naam en voornaam, geslacht en contactgegevens van de Gebruiker ;
– Een foto van de Gebruiker ;
– Het adres en de geografische locatie van de Gebruiker, met inbegrip van geolokalisatie, bakenlokalisatie en GPS-lokalisatie, met dien verstande dat de Gebruiker zich kan verzetten tegen het gebruik van bepaalde lokalisatiegegevens met behulp van de instellingen van zijn smartphone of webbrowser ;
– De gegevens met betrekking tot de activiteiten van de Gebruiker op GONESTOR, zoals de Diensten die hij kan aanbeiden of die hij zoekt en de waarderingen en beoordelingen die hij heeft gegeven en ontvangen ;
– De andere gegevens verstuurd door de Gebruiker en waarvoor hij een melding ontvangt van hun publicatie op GONESTOR.
Deze gegevens met betrekking tot de activiteiten van de Gebruiker op GONESTOR zijn zichtbaar voor de andere Gebruikers teneinde de interactie tussen de Gebruikers te bevorderen en vergemakkelijken.

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden

GONESTOR verzamelt, bewaart en gebruikt de persoonsgebonden gegevens van de Gebruikers voor de volgende doeleinden :

– Het tot stand brengen, realiseren en sturen van de contractuele relatie met de Gebruiker ;
– Het analyseren, aanpassen en verbeteren van de diensten, de content of de publiciteit van SB Square ;
– De Gebruiker toelaten om e-mails te ontvangen met betrekking tot de organisatie van de uitvoering van de Dienst ;
– De verwerking van Dienstaanvragen van de kant van de Gebruiker ;
– De beschikbaarheid en bruikbaarheid van GONESTOR verbeteren en vereenvoudigen;
– Antwoorden op informatievragen ;
– De andere Gebruikers toelaten hun activiteiten op GONESTOR op te volgen en met elkander te interageren in het kader van de functionaliteiten aangeboden door GONESTOR ;
– Het informeren van de Gebruikers omtrent de verdere ontwikkeling van GONESTOR en haar functionaliteiten ;
– Het in contact treden met deze Gebruikers in het kader van de exploitatie van GONESTOR;
– Alle andere doeleinden waarvoor de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

4.2. Mededeling aan derden

De persoonsgebonden gegevens bezorgd aan SB Square, binnen de grenzen van de bepalingen van het Charter, zijn niet bestemd om te worden medegedeeld aan derden andere dan:

– De Gebruikers van GONESTOR ;
– De commerciële partners van GONESTOR ;
– De personen wiens tussenkomst noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het contract ;
– De personen wiens tussenkomst noodzakelijk is voor het realiseren van een van de doeleinden vermeld in het Charter ;
– De bevoegde publieke overheden indien vereist door de wet.

4.3 Overdracht naar een land dat geen lid is van de Europese Unie

SB Square verricht geen overdrachten van gegevens naar een land dat geen lid is van de Europese Unie, behalve indien het land in kwestie in een adequaat beveiligingsniveau voorziet in de zin van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of binnen de grenzen toegestaan door voornoemde wet, bijvoorbeeld door het verzekeren van de bescherming van dergelijke gegevens door middel van aangepaste contractuele bepalingen.

4.4. Direct marketing

SB Square beschouwt persoonsgebonden gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze enkel mededelen aan derden onder de voorwaarden zoals uiteengezet in het Charter of indien zij daartoe wettelijk is verplicht. Deze gegevens kan worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing voor producten of diensten van GONESTOR andere dan deze die reeds door de Gebruiker werden onderschreven.

5. Beveiliging

Om een optimale beveiliging van de betalingen te garanderen doet SB Square een beroep op betalingsdiensten die beantwoorden aan zeer hoge veiligheidsstandaarden inzake beveiliging, met name door gebruik te maken van het « SSL » (Secure Sockets Layer)-protocol. De andere persoonsgebonden gegevens worden niet op een beveiligde manier doorgegeven. SB Square heeft echter een aantal beleidslijnen inzake beveiliging ingevoerd en geïmplementeerd die ervoor moeten zorgen dat de servers waarop de verwerkte persoonsgebonden gegevens worden bewaard in de mate van het mogelijke het volgende verhinderen :

– Niet-gemachtigde toegang tot of wijziging van deze gegevens ;
– Ongepast gebruik of de onthulling van deze gegevens ;
– Onwettige vernietiging of accidenteel verlies van deze gegevens.
De medewerkers van SB Square die toegang hebben tot deze gegevens zijn onderworpen aan een verplichting tot strikte geheimhouding ervan. SB Square zal evenwel i het geheel niet aansprakelijk worden gehouden in geval van misbruik van deze gegevens door een derde, ondanks alle geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen. Inbreuken op de geheimhouding, de integriteit en de beschikbaarheid van computersystemen en van de gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of doorgestuurd door deze systemen, of pogingen tot het begaan van een van deze inbreuken worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maand tot vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro, of met één van deze straffen afzonderlijk.

6. Duur van bewaring

SB Square zal de persoonsgebonden gegevens van de Gebruikers in de regel bewaren zo lang als nodig is voor de inschrijving als Gebruiker en voor de volledige duur van de inschrijving. SB Square kan eveneens verder de persoonsgebonden gegevens bewaren met betrekking tot uitgeschreven Gebruikers, met inbegrip van alle aan SB Square gerichte correspondentie of verzoeken om bijstand, teneinde te kunnen antwoorden op alle vragen of klachten aan haar gericht na dergelijke uitschrijving en teneinde zich in regel te stellen met alle toepasselijke wettelijke bepalingen, met name inzake fiscaliteit en de bewaring van gegevens met betrekking tot verrichte betalingen.

7. Rechten van de betrokken persoon

De Gebruiker heeft te allen tijde toegang tot zijn persoonsgebonden gegevens en kan deze te allen tijde corrigeren via de tab « Mijn profiel bewerken », met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker kan eveneens, geheel gratis, de correctie of, desgevallend, de schrapping/verwijdering vragen van al zijn persoonsgebonden gegevens – met uitzondering van de gegevens die krachtens de wet door SB Square moeten worden bijgehouden – van de database van SB Square door een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, te richten aan de verantwoordelijke voor gegevensverwerking, op het volgende adres: SB Square – Klantendienst, Avenue de la Tenderie, 5, 1300 Wavre. SB Square zal vervolgens alles in het werk stellen om dit verzoek in te willigen binnen de kortst mogelijke termijn.